Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх тухай


Огноо:2018/10/3
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх тухай


Хамтран ажиллах тухай татан авч танилцаад Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах саналаа өгнө үү./НБГ-т хандах/

Боловсролын хэлтэс