Зөвлөмж


 
Data pager
 Page 1 of 5, items 1 to 10 of 43.

Модыг зөв хэлбэржүүлэх аргачлал зөвлөмж

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

БСШУССайдын 2019 оны А/119 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн чиглэл"

Үлгэрчилсэн чиглэл

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм

Дүрэм

БСШУС-ын салбарын удирдах ажилтны анхдугаар зөвлөгөөнд оролцогчдоос гаргасан зөвлөмж

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулиудад/Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж/

Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн зөвлөмж

ЕБС-ийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт /Менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж/

Менингококкт халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд/Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж/

Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад/Эрх зүйн баримт бичиг/

БСШУСЯ-наас 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 4/830 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн чиглэл, 2018 онд бага, дунд боловсролын салбарт шинээр баталсан эрх зүйн баримт бичгийг хүргүүлэх тухай

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт/Зөвлөмж/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

БСШУССАЙДЫН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН А/812 ТООТ ТУШААЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ