Нэр бүхий төрийн өмчийн сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, дотоод хяналтын ажилтнуудад


Огноо:2018/11/27
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, нийгмийн ажилтан, дотоод хяналтын ажилтнуудад

“ЕБС-д ил тод байдал, ёс зүйг бэхжүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх” арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтээ 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны дотор өгөөгүй сургуулиуд яаралтай monkhchi@yahoo.com хаягаар явуулна уу.

  1. 2
  2. 31
  3. 35
  4. 45
  5. ШУТАС
  6. МОХС
  7. ХБК
  8. МУБИС ЕБС
  9. Анагаах

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг