Сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2017/9/8
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХАМРАН СУРГАХ ТОЙРОГТ БАЙГАА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН СУДАЛГАА

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 46 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалт “Цэцэрлэг, ЕБС-н сургуулийн удирдлага, холбогдох байгууллага, албан тушаалтныг оролцуулан сургууль, цэцэрлэгийн хамран сургах тойрогт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоог нарийвчлан гаргаж, тэгш хамруулах сургах орчныг бүрдүүлэн ажиллах”-ын хэрэгжилтийн тайлан болон  хавсралтаар хүргэж буй хүснэгтийн дагуу ЕБС тус бүрээс гаргуулан авч,/хороодтой хамтран  /   2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ний дотор дүүргээр нэгтгэн  ирүүлнэ үү. Судалгааг яаманд хүргүүлэх тул хугацааг сайн баримтална уу.
HBH sudalgaa20170908.xlsx  2017 оны 09 сарын 12-ны дотор 
xerlen.tuya@yahoo.com илгээнэ үү. Холбогдох утас: 99151368 4-р сургуулийн нийгмийн ажилтан А.Хэрлэнтуяа

Цэцэрлэгүүд хэсгийн ахлагч нараасаа маягтаа авах.Боловсролын хэлтэс