Физик, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 11-р сургууль