Төрийн ба төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт/Шилэн данс/