Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг


Огноо:2017/9/7

Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэгийн болзол хангаж, шалгуулах саналтай байгаа сургууль, цэцэрлэгүүд Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 26 дугаар захирамжаар батлагдсан "Нийслэлийн тэргүүний цэцэрлэг, сургууль шалгаруулах болзол", БШУ-ын Сайдын 2008 оны 111 дүгээр тушаалаар батлагдан "Улсын тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам"-ын дагуу шалгаруулна. Иймд оролцох саналт байгаа сургууль, цэцэрлэгүүд албан бичгээр 2017 оны 09 сарын 11-ний өдөрт багтаан саналаа өгнө үү. 

Нийслэлийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг, багш шалгаруулах болзол niisleliin terguuni surguuli tsetserleg.pdf татан авч танилцана уу.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын

2008 оны 12 дугаар сарын 8 –ны

өдрийн 111 дүгээр тушаалын хавсралт 

“УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ
ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ”

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.    Хүүхдийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн (цаашид цэцэрлэг, сургууль гэх) тухайн хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагааны ололт, амжилтыг үнэлж дүгнэн улсын тэргүүний байгууллагаар шалгаруулж, тэдгээрийн туршлагыг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэхэд энэхүү журмыг баримтална.

1.2.    Энэхүү журмын зорилго нь цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх, хүүхэд бүрт сурч, хөгжих тэгш боломжийг бүрдүүлж, тэдний оролцоог хангах, улмаар хүүхдэд ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлэх замаар боловсролын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

1.3.    Улсын тэргүүний цэцэрлэг, сургууль шалгаруулах үйл ажиллагааг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцан  зохион байгуулна.

Хоёр. Зохион байгуулалт


2.1. Цэцэрлэг, сургууль сургалтын үйл ажиллагаандаа энэхүү журмын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийж, дүнг аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газарт /цаашид Боловсрол, соёлын газар гэх/ жил бүрийн 9 дүгээр сарын 15-ны дотор хүргүүлнэ.

2.2. Боловсрол, соёлын газар нь шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр өөрийн үнэлгээ хийсэн цэцэрлэг, сургуулийн тайлан болон үйл ажиллагаатай танилцаж, тухайн оны 10 дугаар сарын 15-ны дотор  хөндлөнгийн үнэлгээ хийнэ.

2.3. Боловсрол, соёлын газар нь хөндлөнгийн үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноотой шалгагдсан цэцэрлэг, сургуулийн тус бүр нэг материалыг тухайн оны 11 дүгээр сарын 10-ны дотор багтаан Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлнэ.

2.4. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас томилогдсон ажлын хэсэг аймаг, нийслэлээс ирүүлсэн цэцэрлэг, сургуулийн материалд хяналт-шинжилгээ хийнэ.

2.5. Ажлын хэсэг шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, хамгийн өндөр оноо авсан тус  бүр 10 цэцэрлэг, сургуулийн ажилтай газар дээр нь танилцан дүгнэлт гаргана.

2.6. Шалгуур үзүүлэлтийн нийлбэрээр 90 ба түүнээс дээш оноотой тус бүр 3 цэцэрлэг, сургуулийг Улсын тэргүүний цэцэрлэг, сургуулиар шалгаруулан батламж олгож, мөнгөн шагналаар шагнана.

2.7. Улсын тэргүүний цэцэрлэг, сургуулийн батламж нь 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Гурав. Цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур

3.1. Цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэхэд дараах шалгуурыг үндэс болгоно. 

3.1.1. Байгууллагын менежмент

3.1.2. Боловсролын үйлчилгээний хүртээмж  

3.1.3. Сургалтын чанар

3.1.4. Сургалтын орчин

Дөрөв.  Цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх үзүүлэлт

4.1. Цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэхэд дараах үзүүлэлтийг хангасан байдлыг харгалзана.

4.1.1. Байгууллагын менежментийн хөгжил

4.1.1.1. Сургалтын байгууллагын хөгжлийн бодлого, стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулсан байдал;

4.1.1.2. Сургалтын байгууллагын хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа байдал;

4.1.1.3. Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байдал.

4.1.2. Боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийн нэмэгдүүлэлт

4.1.2.1. Хамран сургалтыг нэмэгдүүлсэн байдал;

4.1.2.2. Сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээлэл харилцааны технологийг ашигладаг байдал;

4.1.2.3. Эцэг эх, олон нийтийн байгууллагатай хамтран ажилладаг байдал.

4.1.3. Сургалтын чанарын ахиц 

 4.1.3.1. Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан байдал;

4.1.3.2. Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байдал;

4.1.3.3. Суралцагчдын сурлагын амжилтын ахиц;

4.1.3.4. Хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлсэн байдал.

4.1.4. Сургалтын орчны бүрдүүлэлт

4.1.4.1. Сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн байдал;

4.1.4.2. Сургалтын эрүүл, аюулгүйн орчныг бүрдүүлсэн байдал;

4.1.4.3. Нийгэм, сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлсэн байдал.

Тав. Цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал


5.1. Цэцэрлэг, сургуулийн үйл ажиллагааг хүснэгтэд заасан дэд үзүүлэлтийн дагуу хангалттай сайн-2, хангалттай-1, хангалтгүй-0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлнэ.

5.2. Цэцэрлэг, сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийсэн дүнг нэгжийн дарга нарын хуралдаанаар хэлэлцэж, эцсийн шийдвэр гаргана. 
     
Зургаа. Бусад


6.1. Боловсрол, соёлын газраас “Улсын тэргүүний цэцэрлэг, сургууль”-аар шалгаруулахаар Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад дараах материалыг ирүүлнэ. Үүнд:

6.1.1. Шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр өөрийн үнэлгээ хийсэн цэцэрлэг, сургуулийн тайлан, Боловсрол, соёлын газраас хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний  дүн;

6.1.2. “Улсын тэргүүний сургууль”-аар шалгаруулахаар аймаг, дүүргийн Засаг даргаас ирүүлсэн тодорхойлолт;

6.1.3. Шалгуур үзүүлэлт бүрээр бэлтгэсэн цаасан болон электрон хэлбэрийн дэлгэрэнгүй материал. 

 

 Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг