Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2017/9/8

Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Дүүргийн Төрийн сангийн хэлтсийн дарга төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай уулзана. 

Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгчидтэй 2017 оны 09 сарын 12-ны өдрийн 12 цагт уулзах тул уулзалтанд ирэхдээ:


  1. -2017 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
  2. -2018 оны төсвийн санал, төлөвлөлт
  3. -Төрийн сантай хамтарч ажиллах талаар мэдээлэл бэлтгэж ирэх
Төрийн өмчийн сургуулийн захирлуудтай 2017 оны 09 сарын 12-ны өдрийн 14 цагт уулзах тул уулзалтанд ирэхдээ:

  1. -2017 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
  2. -2018 оны төсвийн санал, төлөвлөлт
  3. -Төрийн сантай хамтарч ажиллах талаар мэдээлэл бэлтгэж ирэх

Боловсролын хэлтэс