Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт


Огноо:2017/11/6
Багш, ажилтны нөхөн олговрын тухай

2017 оны 11 сарын 2-ны 01/1354 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

nbg 20171102-01-1354 nuhun olgobor.pdf


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг