Канад модон технологиор баригдсан цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2017/11/14
Боловсрол, соёл, шиинжлэх ухаан, спортын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газраас канад модон технологиор баригдсан цэцэрлэгийн барилгын хүчин чадлыг 1 бүлэгт 25 хүүхэд суралцахаар тооцож барьсан утл хэт өндөр ачаалал үссэн  тохиолдолд барилгын үндсэн  хийцэд нөлөөлөх эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үүсэх эрсдэл үүсч болзошгүй тул цэцэрлэгийн бүлэг дүүргэлтийн ачааллыг хэтрүүлэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллана уу.

nbg20171113-1.pdf

nbg20171113-2.pdf хэрэгжилтийг хангана ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс