Сургуулийн захирал, сургалтын менежер, номын санч, анги удирдсан багш нарт


Огноо:2017/12/4
Сургуулийн захирал, сургалтын менежер, номын санч, анги удирдсан багш нарт

Сурах бичиг, сурдаггүй хүүхэд статистик /ЕБС-үүдэд/

Хичээлийн жил

ЕБС 2017-2018 хичээлийн жил

Тайлант хугацаа

Сурах бичиг, Сурдаггүй хүүхэд

Хамрах хугацаа

2017-11-27 - 2017-12-10

 Номын санч нар багш нартаа ашиглаж байгаа сурах бичгийн талаар зөвлөн тусалж ажиллана уу.


 

Сурах бичиг, сурдаггүй хүүхэд мэдээллийг оруулж 2017 оны 12 сарын 9-ны дотор илгээнэ үү. Систем 2017 оны 12 сарын 10-нд хаагдана.

Тайлан бдб14, 14_1, 14_2,15, 15A

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг