Захирал, эрхлэгч нарт шуурхай болон "Боловсролын байгууллагын менежмент-удирдах ажилтны ёс зүй" сэдэвт удирдах ажилтанд зориулсан сургалт


Огноо:2017/12/4

Захирал, эрхлэгч нарт шуурхай 

2017 оны 12 сарын 05-ны өдрийн захирал, эрхлэгчийн шуурхай хойшилж 2017 оны 12 сарын 08-ны өдрийн 9 цагт захирлуудын, 11 цагт эрхлэгчдийн шуурхай болно.

"Боловсролын байгууллагын менежмент-удирдах ажилтны ёс зүй" сэдэвт удирдах ажилтанд зориулсан сургалт 2017 оны 12 сарын 08-ны өдрийн 9 цагт захирлуудад

"Боловсролын байгууллагын менежмент-удирдах ажилтны ёс зүй" сэдэвт удирдах ажилтанд зориулсан сургалт 2017 оны 12 сарын 08-ны өдрийн 11 цагт захирал, эрхлэгч нарт болно.

Хаана. Сүхбаатар дүүргийн 9 давхарт хурлын зааланд Жич: Төрийн болон  төрийн бус өмч бүгд

 Боловсролын хэлтэс