Олимпиад зохион байгуулж буй сургуулиудын анхааралд


Огноо:2017/12/25

Олимпиад зохион байгуулж буй сургуулиудын анхааралд

  1. Математикийн олимпиадын хугацааг НБГ-аас өөрчилж 1 сарын 16- нд болсныг мэдэгдье.
  2. Олимпиад зохион байгуулж буй сургуулийн удирдлагууд НБГ-ын баталсан удирдамжийн дагуу комиссыг бүрдүүлэн зохион байгуулж, холбогдох дүн мэдээний нэг хувийг Боловсролын хэлтэс /Л. Сосорбарам /-т ирүүлнэ үү.
  3. Нэгж дээр зохион байгуулагдсан зарим олимпиадын талаар хэлтэст гомдол ирсэн тул олимпиадыг шударга, нээлттэй зохион байгуулж, дүн мэдээг хугацаанд нь танилцуулж хариуцлагатай ажиллахыг анхааруулж байна.

 Боловсролын хэлтэс / Л.Сосорбарам/