Чиглэл хүргүүлэх тухай


Огноо:2018/1/4

Чиглэл хүргүүлэх  тухай


chiglell nbg20180102.pdf

chiglel yam20171227.pdf



Хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.




Боловсролын хэлтэс