Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/4/24
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Чиглэл хүргүүлэх тухай


Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж сургалтын орчинд хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг чиглэл болгож байна.


nbg chiglel20180423.pdf   татан авч албан бичигтэй танилцаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс