ЕБС-ийн захирлуудад


Огноо:2018/5/8
ЕБС-ийн захирлуудад

Сурагчдыг гэмт хэрэг, зөрчилд  холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх арга  хэмжээ авч ажиллах талаар албан даалгавар хүргүүлэх тухай