Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар


Огноо:2018/5/11
Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрийн Боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах арга зарим хэмжээний тухай 01 дүгээр албан даалгавар

01 Албан даалгавар zd.PDF хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс