Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийгмийн ажилтнуудад


Огноо:2018/5/29
Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийгмийн ажилтнуудад

Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам батлах тухай

Хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх татан авч журамтай танилцана уу.


Боловсролын хэлтэс