Дахин шалгалтын хуваарь - 2018


Огноо:2018/5/30

Дахин шалгалтын хуваарь - 2018

Боловсролын түвшин

Шалгалтын агуулга

Анги

Шалгалтын өдөр, хугацаа

Өдөр

Эхлэх цаг

Дуусах цаг

Шалгалт үргэлжлэх хугацаа

Бага

Монгол хэл

5

06 сарын 06

10:00

11:00

60 минут

Математик

5

06 сарын 07

10:00

11:00

Байгаль шинжлэл

5

06 сарын 08

10:00

11:00

Суурь

Монгол хэл

9

06 сарын 04

10:00

11:20

80 минут

Математик

9

06 сарын 06

10:00

11:20

Байгалийн ухаан

9

06 сарын 08

10:00

11:20

Нийгмийн ухаан

9

06 сарын 08

14:00

15:20

Бүрэн дунд

Монгол хэл

12

06 сарын 05

10:00

11:20

80 минут

Математик

12

06 сарын 07

10:00

11:20

Сонгосон агуулга

12

06 сарын 09

10:00

11:20

Гадаад хэл

12

06 сарын 09

14:00

15:20