Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийгмийн ажилтнуудад


Огноо:2018/6/5
Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийгмийн ажилтнуудад

Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам батлах тухай

Хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх татан авч журам-ыг та бүхэнд танилцуулсан 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам”-ыг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нар хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана уу.
Боловсролын хэлтэс