Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг индексээр дүгнэх ажлын зохион байгуулах тухай А/59 дугаар тушаал


Огноо:2018/6/7

Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийг индексээр дүгнэх ажлын зохион байгуулах тухай А/59 дугаар тушаалindex dugneh20180606.PDF татан авч танилцана уу


Боловсролын хэлтэс