Төгсөлт баталгаажуулахад


Огноо:2018/6/9

Төгсөлт баталгаажуулахад гарч болох алдаа Төгсөлт баталгажуулахад .... судлагдахууны дүн батлагдаагүй байна гэсэн алдаа гарч ирээд тухайн хичээлийг 1 бүрчлэн шалгахад асуудалгүй бвал судлагдахууны дүн дээр тухайн хичээлийн сонгон судлахыг шалгах шаардлагатай дүн бичээгүй хоосон байж дүнгийн бодолт хийсэн алдаа байж болох юм байна тэгвэл дүн бодолтыг цуцлана.