Захирлуудад


Огноо:2018/6/12

Захирлуудад

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/233 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.Tushaal-A233-Protection-of-child-learning-right.pdf


Боловсролын хэлтэс