Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт


Огноо:2018/7/10

Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт

Чиглэл хүргүүлэх тухай

nbg20180710.pdf 


Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг