Захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт/Яаралтай/


Огноо:2018/8/3
Захирал, эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт

Сайн байцгаана уу.  Драфтын дагуу өвөлжилтийн бэлтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлтийг гарган 2018.08.03-ны өдрийн 12 цагаас өмнө хариу ирүүлнэ үү. Баярлалаа

БАТЛАВ                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                           2018-2019 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ  ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

              2018 оны ...  сарын ... өдөр                                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

Д/д

Зорилго

Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

Батлагдсан төсөв

Шаардагдах хөрөнгө

 

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ХЯНАСАН:                                                     

           

 

                         ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

 

 

 

 

 

                                                         2018-2019 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ  ХАНГАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

 

 

                        2018 оны ...  сарын ... өдөр                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

Д/д

Зорилго

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Хугацаа

Батлагдсан төсөв

 

Зарцуулсан хөрөнгө

 

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         ХЯНАСАН:                                                     

           

 

                         БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН: