Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2018/8/3
Төрийн өмчийн сургуулийн захирал, эрхлэгч нарт

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ирүүлсэн 2018 он 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Чиглэл өгөх тухай" ХЭГ/1541 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийг хэрэгжүүлж ажиллана уу.

chiglelХЭГ1541.pdf

Боловсролын хэлтэс