Сургууль, цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2018/8/3
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн Чиглэл хүргүүлэх тухай 01/985 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.


nbg chiglel20180720.pdf

Боловсролын хэлтэс