Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/8/3
Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/996 албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

atg zuvlumj20180724.pdf

Боловсролын хэлтэс