Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/425 тушаал


Огноо:2018/8/7
Захирал, сургалтын менежер, багш нарт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/425 тушаал

Журам шинэчлэн батлах тухай

A-425 assessment juram.pdf

Боловсролын хэлтэс