Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн болон өвөлжилтийн бэлтгэл, хөрөнгө оруулалт, засвар тохижилтын ажлын явцад хяналт-үнэлгээ хийх ажлын удирдамж


Огноо:2018/8/7
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн болон өвөлжилтийн бэлтгэл, хөрөнгө оруулалт, засвар тохижилтын ажлын явцад хяналт-үнэлгээ хийх ажлын удирдамж


Өвөлжилт бэлтгэл ажил удирдамжийг татан авч танилцана уу.


Боловсролын хэлтэс