Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/10/1
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/1451 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.


nbg20180928-zakhiral erhlegch.pdf


Боловсролын хэлтэс