Удирдах ажилтны анхааралд


Огноо:2018/9/13

Удирдах ажилтны анхааралд

“Аюулгүй амьдрах ухаан” сэдэвт сургалтад   төрийн болон төрийн бус ЕБС –ын захирал, нийгмийн ажилтнууд 2018 оны 09 сарын 18 -ны өдөр  8.30 цагт Улаанбаатар чуулга дээр хамрагдах болсныг үүгээр мэдэгдье. 

БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС