Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2018/10/1
Төрийн болон  төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн Чиглэл хүргүүлэх тухай 01/1462 дугаар албан бичгийг хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

nbg20181001-chiglel.pdf

Боловсролын хэлтэс