Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Журам батлах тухай А/608 дугаар тушаал


Огноо:2018/10/12
Цэцэрлэг, сургуулийн орчинд гар утас, цахим хэрэгсэл болон сүлжээг зохистой хэрэглэх журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн  Журам батлах тухай А/608 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

juram yam20180928-a-608.pdf

Боловсролын хэлтэс