Захирлуудад


Огноо:2018/11/7
Захирлуудад

Монголын хүүхдийн биеийн хэмжээ тодорхойлох судалгаа


Хүүхдийн судалгаа хамтран ажиллах тухай20181024.pdf  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны албан бичгийг хүргүүлж байна.


Боловсролын хэлтэс