БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ –III


Огноо:2018/11/19

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ –III  


Мэдээллийн технологи сургалтын гарын авлага

IT_2018.8.18 medeelel texnologi.pdf