Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт


Огноо:2018/12/3

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт

 

 Байгууллагын биеийн тамир спортын хамтлагийн 2018 оны тайлангаа 12 дугаар сарын 07-ны дотор Дүүргийн Биеийн тамир спортын хороонд хүргүүлнэ үү.

                            Боловсролын хэлтэс