Төрийн болон төрийн бус өмчийн захирал, сургалтын менежерүүдэд


Огноо:2018/12/4

“ЕБС-ийн сургалтыг хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох аргачлал, сургуулийн менежмент” сургалтыг төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургалтын менежерүүд хамрагдана.

БМДИ.pdf  албан бичгийг татан авч сургалтын хуваарьтай танилцана уу.


Боловсролын хэлтэс