“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж


Огноо:2018/12/18

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж


Шинэ үнэлгээний журам татан авч журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс