Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт


Огноо:2019/1/7
Нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт

Мэдээлэл хүргүүлэх тухай

nbg20190103-01-1.pdf 

Иймд албан бичигт дурьдсан хууль тогтоомжуудыг судлан танилцаж, байгууллага хамт олондоо танилцуулж хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх  талаар тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс