НЗД-ын 2019 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авах тухай" А/76 дугаар захирамж


Огноо:2019/2/12

НЗД-ын 2019 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн "Урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээ авах тухай"  А/76 дугаар захирамж

uridchilan sergiileh20190212.pdf хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс