Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад/Байгууллагын нэр/


Огноо:2019/3/1

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад/Байгууллагын нэр/

Дараах жагсаалттай танилцаад улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэрийг Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ дээрх нэртэй ижил болгосон бол  99195597 дугаарт утасдаж мэдэгдэнэ үү.
 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ дээрх нэртэй ижил болгосон сургуулиуд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбараа мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэгт авчирч өгнө үү. Баярлалаа.

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэр

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 71 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори далан нэгдүгээр сургууль


Дээрх жишээтэй ижил байгаа сургуулиудад БСШУСЯ-наас чиглэл түр хүлээнэ үү.

Хуулинд Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр бүгд ижил байх ёстой гэж тусгагдсан болно.

yam said nershil A-244.pdf

ЕБС-ийн-нэршил-хаягийн зөвлөмж (2).pdf

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад 2019.03.01- 12цагийн байдлаар БСШУСЯ-наас чиглэл өгтөл цэнхэр өнгөөр будагдсан Байгууллагын нэршилд асуудал одоогоор байхгүй.   

Сургуулийн нэр А/244

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ дээрх сургуулийн нэр

Тайлбар

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын нэгдүгээр сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль

Сүхбаатар дүүргийн хоёрдугаар сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын гуравдугаар сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын дөрөвдүгээр сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль

Тусгай зөвшөөрөл /2 талыг/ тусгай зөвшөөрлийн хавсралт хуулбар өгөх

Сүхбаатар дүүргийн зургаадугаар сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 11 дүгээр сургууль

Тусгай зөвшөөрөл /2 талыг/ тусгай зөвшөөрлийн хавсралт хуулбар өгөх

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн арван нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 16 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 16 дугаар сургууль

Сүхбаатар дүүргийн арван зургаадугаар бүрэн дунд сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 25 дугаар сургууль

25 дугаар тусгай дунд сургууль

Сүхбаатар дүүргийн хорин тав дугаар тусгай сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 29 дүгээр сургууль

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29 дугаар тусгай сургууль

Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн хорин есдүгээр тусгай сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 31 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 31 дүгээр сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын гучин нэгдүгээр дунд сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 35 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 35 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын гучин тав дугаар сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 45 дугаар сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 45 дугаар сургууль

Сүхбаатар дүүргийн дөчин тавдугаар сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Эрдмийн хөтөч-58” цогцолбор сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын “Эрдмийн хөтөч-58” цогцолбор сургууль

Сүхбаатар дүүргийн Эрдмийн хөтөч тавин найм цогцолбор сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 71 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 71 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори далан нэгдүгээр сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 116 дугаар сургууль

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116 дугаар тусгай сургууль

Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 131 дүгээр сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 131 дүгээр сургууль

Сүхбаатар дүүргийн зуун гучин нэгдүгээр бага сургууль

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Ажилчин залуучуудын ээлжийн сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ажилчин, залуучуудын ээлжийн сургууль

 

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

ЕБС-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй болох

 

МУИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын “Байгаль эх” ахлах сургууль

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Монгол Улсын Их Сургуулийн дэргэдэх “Байгаль эх” лицей ахлах сургууль

Монгол улсын их сургуулийн дэргэдэх байгаль эх лицей ахлах сургууль, экологийн боловсролын төв

 

Монгол Улсын Консерваторийн харьяа ерөнхий боловсролын сургууль

Хөгжим бүжгийн коллеж

Хөгжим бүжгийн коллеж

 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Монгол-Оросын хамтарсан сургууль

Монгол-Оросын хамтарсан дунд сургууль

Монгол-Оросын хамтарсан дунд сургууль

 

МУБИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын сургууль

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн харьяа Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн харьяа гүнзгийрүүлсэн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

 

Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ерөнхий боловсролын лаборатори ахлах сургууль

Өсвөрийн зохион бүтээгчдийн ерөнхий боловсролын лаборатори ахлах сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын спортын төв сургууль

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын спортын төв сургууль

Мэргэжлийн сургалттай биеийн тамир, спортын дунд сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Галакси сургууль

Ерөнхий боловсролын ГАЛАКСИ сургууль

Ерөнхий боловсролын галакси сургууль

 

Ерөнхий боловсролын “Дойче шуле” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Дойче шуле” сургууль

Дойче шуле бүрэн дунд сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Ертөнц сургууль

Ерөнхий боловсролын Ертөнц сургууль

Ерөнхий боловсролын ертөнц сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Кингс кидс сургууль

Кингс-кидс ерөнхий боловсролын сургууль

Кингс кидс сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Логарифм сургууль

Ерөнхий боловсролын Логарифм сургууль

Логарифм бүрэн дунд сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Монгол-Хятадын найрамдал сургууль

Ерөнхий боловсролын Монгол-Хятадын найрамдал сургууль

Ерөнхий боловсролын Монгол Хятадын найрамдал сургууль

 

Ерөнхий боловсролын “Күнз” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Күнз” сургууль

Күнз

 

Ерөнхий боловсролын “Номын гялбаа” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Номын гялбаа” сургууль

Номын гялбаа сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Оюуны тулга сургууль

Ерөнхий боловсролын Оюуны тулга сургууль

Оюуны тулга сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Путонхуа сургууль

Ерөнхий боловсролын Путонхуа сургууль

Путонхуа сургууль

 

Ерөнхий боловсролын “Хаан эрдэм” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Хаан эрдэм” сургууль

Ерөнхий боловсролын хаан эрдэм сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Хобби сургууль

Ерөнхий боловсролын Хобби сургууль

Ерөнхий боловсролын Хобби сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Сант сургууль

Ерөнхий боловсролын САНТ сургууль

Ерөнхий боловсролын сант сургууль

 

Ерөнхий боловсролын “Улаанбаатар-Элит” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Улаанбаатар-Элит” сургууль

Ерөнхий боловсролын Улаанбаатар элит олон улсын дунд сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Үй цай сургууль

Ерөнхий боловсролын ҮЙ ЦАЙ сургууль

Ерөнхий боловсролын үй цай сургууль

 

Үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

Үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

Үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Шинэ үе сургууль

Ерөнхий боловсролын Шинэ үе сургууль

Шинэ үе сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Шинэ зууны удирдагч сургууль

Ерөнхий боловсролын Шинэ зууны удирдагч сургууль

Ерөнхий боловсролын шинэ зууны удирдагч сургууль

 

Ерөнхий боловсролын Элбэг сургууль

Ерөнхий боловсролын Элбэг сургууль

Ерөнхий боловсролын элбэг бага сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Ерөнхий боловсролын “Эрдмийн уурхай” сургууль

Ерөнхий боловсролын “Эрдмийн уурхай” сургууль

Эрдмийн уурхай бага сургууль

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, захирлын тамга бүгд нэр ижил байх

Ерөнхий боловсролын Эрдэм төгс сургууль

Ерөнхий боловсролын Эрдэм төгс сургууль

Эрдэм төгс сургууль

 

 

 

 Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг