"Сүрьеэгүй Улаанбаатар" хөтөлбөрийн хүрээнд зарлагдаж буй "Сүрьеэгүй нийгмийг бүтээхэд оролцоо" эссэ бичлэгийн уралдаан, "Сүрьеэ өвчин миний нүдээр" гар зургийн уралдааны удирдамж


Огноо:2019/3/11
"Сүрьеэгүй Улаанбаатар" хөтөлбөрийн хүрээнд зарлагдаж буй "Сүрьеэгүй нийгмийг бүтээхэд оролцоо" эссэ бичлэгийн уралдаан, "Сүрьеэ өвчин миний нүдээр" гар зургийн уралдааны удирдамжсүрьеэгүй уб уралдаан.docx


Боловсролын хэлтэс