Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт


Огноо:2019/3/22
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, анги удирдсан багш нарт

БСШУСЯамны 2019.03.11-ний өдрийн Шилжилт хөдөлгөөн зохицуулах тухай албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

НБГ-ын Хэрэгжүүлж ажиллах тухай 02/360 албан бичгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

БСШУСЯамны 2019.03.11-ний өдрийн Шилжилт хөдөлгөөн зохицуулах тухай албан бичиг, НБГ-ын Хэрэгжүүлж ажиллах тухай 02/360 албан бичгийн хэрэгжилттэй холбоотой тайлангаа албажуулж авчирна уу.

heregjuulj.pdf  албан бичгийн  хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг