68,Гүүр,Хараацай,Агуу хүүхдүүд, Нарны жаалууд, Бяцхан од цэцэрлэгүүдэд


Огноо:2019/3/29

68,Гүүр,Хараацай, Агуу хүүхдүүд, Нарны жаалууд, Бяцхан од цэцэрлэгүүдэд

Статистик удирдлага/Статистик хяналт/Тайлан гэсэн хэсгийг сонгоно уу.

 

1

СӨБ08Б

СӨБ-ын байгууллагын төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан

2

СӨБ09Б

Нийт хөрөнгийн тайлан

 

 

Дээрх 2 маягтыг баталгаажуулан  2019.04.01-ний өдрийн 17 цагаас өмнө  Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэгт авчирч өгнө үү.