БСШУССайдын 2019 оны А/119 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн чиглэл"


Огноо:2019/4/10


БСШУССайдын 2019 оны А/119 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, олон нийтийн оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн чиглэл"

үлгэрчилсэн чиглэл20190410.pdf хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу.

Боловсролын хэлтэс