БСШУССайдын 2019.04.02-ны өдрийн "Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай" А/192, 2019.04.05-ны өдрийн "Ерөнхий боловсролын сургуулийн элсэлтийн талаар авах арга хэмжээний тухай" А/200 тушаал хүргүүлэх тухай


Огноо:2019/4/10
БСШУССайдын 2019.04.02-ны өдрийн "Сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулах тухай" А/192, 2019.04.05-ны өдрийн "Ерөнхий боловсролын сургуулийн элсэлтийн талаар авах арга хэмжээний тухай" А/200 тушаал хүргүүлэх тухай

ебс элсэлт тушаал20190410.pdf хэрэгжилтийг  хангаж ажиллана уу.


Боловсролын хэлтэс