Бүх өмчийн сургуулийн захирлуудад


Огноо:2019/4/11

Бүх өмчийн сургуулийн захирлуудад

Албан даалгаврын хэрэгжилт хангуулах тухай

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар мэдээллээ албан бичгээр 
edoc программтай сургуулиуд Edoc-программаар албан бичгээ илгээнэ үү.

edoc-программ ашигладаггүй сургуулиуд албан бичгээр 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны дотор цаасаар ирүүлнэ үү. 

Мэргэжилтэн Д.Мөнхчимэг