Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/2019-2020/


Огноо:2019/4/19
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/2019-2020/

гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ү.а төлөвлөгөө-20190419.pdf

Төлөвлөгөөний биелэлт авах мэргэжилтнийг жич мэдээлэх болно.

Боловсролын хэлтэс