Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад


Огноо:2019/4/30
Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад

 БСШУССайдын 2019 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн Чиглэл өгөх тухай 1а/3320 дугаар албан бичиг 

чиглэл20190430.pdf

Боловсролын хэлтэс